Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu artgroup.com.pl. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu artgroup.com.pl oraz warunki nabywania produktów i usług. W niniejszym Regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Sprzedawcy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, po wyświetleniu Warunków, na które składają się niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.artgroup.com.pl przez ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LEGIONOWA 30 LOKAL 105, I piętro,
  15-281 BIAŁYSTOK
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem http://artgroup.com.pl/index.php/regulamin-sklepu/, z możliwością utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
  • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art.. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
  • Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
  • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
  • Punkt odbioru osobistego – punkt stacjonarny znajdujący się pod adresem: LEGIONOWA 30 LOKAL 105, I piętro,
   15-281 BIAŁYSTOK, w którym Klient może odebrać Zamówienie;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Towar – wszystkie produkty prezentowane na łamach Serwisu, które mogą być przedmiotem sprzedaży;
  • Sprzedawca –
   ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ –
   LEGIONOWA 30 LOKAL 105, I piętro,
   15-281 BIAŁYSTOK
  • Serwis – strona internetowa pod adresem artgroup.com.pl prowadzona przez Sprzedawcę;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy pod adresem artgroup.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);
  • Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz Sklepie internetowym;
  • Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.

§ 2 Zakres usług oraz warunki korzystania z serwisu

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet prowadzi sprzedaż towarów oraz usług w ramach Serwisu i Sklepu internetowego artgroup.com.pl
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia oraz Formularza kontaktowego.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 4. Sprzedawca informuje, że w Serwisie oraz Sklepie internetowym wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności dostępna na stronach internetowych Serwisu oraz Sklepu internetowego.
 5. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 8. W sytuacji naruszenia Regulaminu, zakończenia współpracy lub też podania nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności danych, które mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym również innych Klientów Sklepu internetowego, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać przez Sprzedawcę zlikwidowane/zablokowane.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w dostępie oraz tymczasowego wyłączenia dostępu do Serwisu lub Sklepu internetowego, w przypadku awarii i jej naprawy, rozbudowy Serwisu lub Sklepu internetowego oraz zmiany lub aktualizacji oprogramowania. Przerwa może również nastąpić z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O wszystkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Sklepu internetowego Sprzedawca poinformuje na stronie głównej Serwisu lub Sklepu internetowego.

§ 3 Zamówienia

 1. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Aby prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami, na które naprowadzi.
 2. Klient może złożyć zamówienie drogą mailową wysyłając zamówienie na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża wolę zawarcia umowy kupna – sprzedaży towarów i/lub usług, których specyfikacja jest zgodna z zamówieniem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta cen, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez siebie w Formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym lub w trakcie rozmowy telefonicznej adres poczty elektronicznej, zawierające informacje dotyczące ostatecznego potwierdzenia wszystkich elementów Zamówienia.
 5. Rabaty  dostępne w Sklepie internetowym nie łączą się – jeden rabat można wykorzystać przy jednym zamówieniu.