Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego artgroup.com.pl, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

§1. Definicje
1.1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego artgroup.com.pl. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2. Klient Indywidualny – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3. Klient Firmowy – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, dokonująca zamówienia w związku ze są działalnością zawodową lub gospodarczą, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
1.4. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Firmowego drukarni internetowej.
1.5. Serwis internetowy artgroup.com.pl – przedsiębiorca działający pod nazwą:
R Projekt s.c. z siedzibą w 15-281 Białystok, ul. Legionowa 30 lok. 105
NIP: 5420209962, REGON: 050178466
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 54 1020 1332 0000 1102 0317 5924 .
1.6. serwis internetowy artgroup.com.pl – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem https://artgroup.com.pl/.
1.7. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.
1.8. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na stronie internetowej służący do składania zamówień.
1.9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w serwisie internetowym produktów na podstawie wyborów Kupującego.
1.10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem strony internetowej artgroup.com.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
1.12. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez serwis artgroup.com.pl potwierdzająca treść złożonego zamówienia.
1.13. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
1.14. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
1.15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
1.16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
1.17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
1.18. Miejsce wydania produktu – punkt odbioru lub adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
1.19. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu

§2. Zasady ogólne
2.1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
2.2. Korzystanie z serwisu internetowego artgroup.com.pl jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.
2.3. Akceptacja regulaminu przez Klienta następuje możliwa jest poprzez zaznaczenie pola „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” w formularzu składania zamówienia.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

§3. Składanie zamówienia czyli zawarcie umowy i jej realizacja
3.1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie firmy, która znajduje się w ART GROUP, Legionowa 30 Lok 105, 15-281 Białystok
3.2. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00 po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.

§4. Koszty zamówienia oraz płatności
4.1. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
a) cena wybranego produktu
b) koszt dostawy,
c) opłaty za usługi dodatkowe (jeśli takie zaistnieją)

4.2. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:

  1. płatność za pomocą platformy PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444
  2. dokonanie przelewu (przedpłata) na NUMER RACHUNKU: 54 1020 1332 0000 1102 0317 5924

§5. Prawo do odstąpienia od umowy
5.1. W przypadku reklamacji bardzo prosimy o kontakt: [email protected]
5.2. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w serwisie internetowym artgroup.com.pl.

§6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
6.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez serwis internetowy artgroup.com.pl jest R Projekt s.c.
6.2. Serwis internetowy artgroup.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
6.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://artgroup.com.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

§7. Postanowienia końcowe
7.1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
7.2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin sklepu
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Wersja 1.1 (Białystok, 28 września 2019) ważna do wydania nowszej wersji regulaminu